Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.10.2022

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Шумен, ползвайте  ЕДИННИЯ МОДЕЛ  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Министерството на електронното управление (МЕУ).

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

 

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

 

1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането на обекти с регионално значение

 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

 

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

 

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

 

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

 

1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

 

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

 

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

 

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост

 

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

 

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

 

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

 

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

 

2529 Издаване на позволително за ползване на лечебните растения

 

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации