Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MH7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF6

Комплексно административно обслужване

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.10.2021

    По смисъла на точка 5 от §1 от Допълнителните разпоредби на АПК "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. Целта на законодателя е, разбира се, облекчаване затрудненията на граждани, дружества и организации при работата им с администрациите по отношение възможността за избор за подаване на заявления до всеки участващ в преписката по издаване орган, както и съкращаване на разходи и срокове за извършване на заявена административна услуга. Гаранция за посоченото е разпоредбата на чл. 13а от АПК, съгласно която, когато искането се отнася за комплексно административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него, като административният орган, пред който е подадено искането, образува производството в регламентираните срокове.
    От 01 януари 2016 година е в сила Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с който се регламентира възможността компетентният в производството по КАО да изисква по служебен път удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите. По този начин се постига синхронизиране на данъчното законодателство с извършените промени в АПК и Наредбата за административно обслужване относно задължението на администрациите да въведат КАО, при което водеща роля има осигуряването по служебен път на информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаването на индивидуалния административен акт.

Протокол за устно заявяване (.pdf)
Дата на публикуване: 21.09.2021