Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O5
Органиграма Административна структура

Структура

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.
Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и другите нормативни актове.
Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството.
При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка.
Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.
Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена.
Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в правилника функции.
Непосредственото функционално ръководство на административното звено се осъществява от неговия ръководител.

Ръководителят на административното звено:

1. участва в работата на комисии и съвети по въпроси, включени във функциите на ръководеното от него звено;
2. разпределя задълженията и контролира работата на работещите в ръководеното от него звено.
При отсъствие на ръководителя на административното звено той се замества от определено със заповед лице от състава на областната администрация.
За отделните длъжности се изготвят длъжностни характеристики.
Изходящите от областта документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който го е изготвил, на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.
Организацията на работата с предложенията и сигналите на гражданите, организациите и омбудсмана се определя с вътрешните правила по чл. 14, т. 5 в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата на областната администрация.
За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в областната администрация могат да бъдат награждавани с отличия.
Работното време на работещите в областната администрация е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
Областният управител със заповед създава организация за въвеждането на работно време с променливи граници и за отчитане на работното време на служителите.
Със заповед на областния управител може да бъде установен различен ред за ползване на почивките от служителите в звеното за административно обслужване.
При наличие на обективни обстоятелства по изключение областният управител може със заповед да установи друго разпределение на работното време за период не по-дълъг от 10 работни дни, като уведомява за това главния секретар на Министерския съвет.
Със заповеди на областния управител могат да се уреждат и други въпроси от организацията на работа на областната администрация.