Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I99T7
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I99J6

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Дата на публикуване: 04.05.2023
Последна актуализация: 04.05.2023

                                                                                                                               

                                                                                   Приложение № 5
                                                                                   към чл.32, ал.1 от Правила
                                                                                   
за вътрешно подаване на сигнали за нарушения
                                                                                   и последващи действия по тях на Областна
                                                                                   
администрация Шумен

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
(Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г.)

 

            Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно към г-жа Йорданка Кръстева, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Областна администрация Шумен.

Как може да подадете сигнал за нарушение.

  • Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 
  1. Лично, на отговорното лице;
  2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в административната сграда на Областна администрация Шумен;
  3. Чрез електронна поща, с адрес: y.krasteva@oblastshumen.government.bg

Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

  • Може да подадете устен сигнал на телефон 054 96 10 59 включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

            В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
 

            ! Следва да попълните всички данни във формуляра.

*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7- дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.
 

            ВАЖНО!!! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.
 

           Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.