Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QV5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31C6

Стратегии

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 08.12.2022

Областна стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014г. до 2020г.

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен от 2016г. до 2020г.

Стратегия на област Шумен за интегриране на ромите от 2021г. до 2030г.

Стратегия на област Шумен за развитие на туризма до 2020г.

Здравна стратегия на област Шумен от 2016г. до 2020г.