Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6

Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 09.12.2022

Директор дирекция 

Петранка Симеонова

Функционална характеристика на дирекция АПОФУС, утвърдена със

Заповед № РД-15-65 от 17.05.2016 година

Дирекция „Административно-правно обслужване , финанси и управление на собствеността“ извършва дейността си в няколко основни направления, съобразно разпоредбите на Устройствения правилник на областните администрации (раздел III):

  1. „Административно и информационно обслужване“ – служители от дирекция АПОФУС обезпечават информационното осигуряване на администрацията; приемат и регистрират входящата служебна кореспонденция към адресатите, извеждат и изпращат по предназначение изходящата кореспонденция и извършват външна и вътрешна куриерска дейност; систематизират и съхраняват документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд, Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, Вътрешни правила за административното обслужване, комплексното административно обслужване и документооборота в Областна администрация Шумен и за дейността, свързана с ИИСДА. Дейностите по това направление се извършват от служителите, в чиято длъжностна характеристика това е вменено. Всички документи се приемат и предават на принципа на „ЕДНО ГИШЕ“.
  2. „Правни дейности и обслужване“ – служители от дирекция АПОФУС оказват правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряват процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразяват становища и разработват предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация; осъществяват методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство; разработват вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация; осъществяват финализиране на процедурите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; предоставят информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация; активно съдействат по отношение произвеждането на избори и участват в организационно-техническата им подготовка; съдействат и осъществяват връзката с контролните органи при извършване на планови и инцидентни проверки на работата и дейността на Областна администрация Шумен.
  3. „Човешки ресурси“ – служители от дирекция АПОФУС осигуряват воденето на служебните досиета на служителите, издават и заверяват служебни и трудови книжки; изготвят поименното разписание на длъжностите и работните заплати в съответствие с трудово законодателство, подават уведомления за сключени договори и прекратени такива в НАП; архивират личните досиета на служителите с прекратени правоотношения, съгласно нормативните изисквания; участват в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики; изготвят и осигуряват формуляри за оценка на изпълнението на служителите; изготвят заповеди за промяна на ранг; участват в конкурсни комисии за избор и назначаване на персонала; изготвят месечни разчетно-платежни ведомости за аванс и заплати; изготвят фишове за работна заплата на служителите; подават декларации по образец 1 в НАП; представят болнични листи в НОИ; водят регистъра на болничните листове за временна нетрудоспособност; водят служебните и трудовите досиета на служителите, издават и заверяват служебни и трудови книжки; изготвят документи за осигурителен стаж, удостоверения за пенсиониране, служебни бележки и удостоверения за доходи; изготвят отчети за Националния статистически институт; изготвят месечни отчети за дирекции „Бюра по труда“ по сключени договори и програми, придружени от всички необходими документи; извършват вписвания на обстоятелствата по чл.7 и чл.14 от Наредбата за условията и реда за воденето, поддържането и използването на административния регистър; извършват инвентаризацията; попълват данни в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на административните структури.
  4. “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – служители от дирекция АПОФУС обслужват финансово-счетоводно областната администрация; подготвят предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи; изготвят месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети; изготвят месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към област Шумен; контролират и анализират разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите; организират и осигуряват управлението на имотите и вещите – държавна собственост, предоставени на Областен управител Шумен за нуждите на областната администрация; изготвят предложения за ефективното управление на тези имоти и планират необходимите средства за поддържането и опазването им; организират материално-техническото снабдяване; извършват всички касови разплащания в съответствие с изискванията на нормативните документи, точно систематизиране, съхранение и подреждане и подреждане на документите в счетоводния архив. Приемат се касовите документи-разходни ордери, приходни ордери, авансови отчети, проверяват и осчетоводяват, анализират и сравняват салдото на касовата наличност.
  5. “Отбранително-мобилизационна подготовка“– служители от дирекция АПОФУС подпомагат областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на област Шумен за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка; организират дейността на областния съвет по сигурност, подпомагат взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществяват взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

 
Служителите от дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ изпълняват и други функции и задачи, възложени от областния управител.