Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I91N7
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I9HG3

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 03.05.2023
Последна актуализация: 03.04.2024

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2023 година

Вх. № Дата Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид Декларации по чл. 35 (1)
по т.1 от ЗПКОНПИ по т.2 от ЗПКОНПИ част І Имущество по т.1 от ЗПКОНПИ част ІІ Интереси по т.4 от ЗПКОНПИ
149 07.03.2023 Диана Веселинова Илиева Директор на дирекция „АКРРДС“ ежегодна за 2022   част І  Преглед  
150 02.05.2023 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт ежегодна за 2022   част І     
151 02.05.2023 Красимира Димитрова Атанасова Старши специалист ежегодна за 2022   част І  Преглед  
152 03.05.2023 Хрисимира Димитрова Христова Главен експерт ежегодна за 2022   част І  Преглед  
153 03.05.2023 Галина Бориславова Мирчева Младши експерт ежегодна за 2022   част І     
154 03.05.2023 Петромил Младенов Петров Главен специалист назначаване Преглед      
154/1 03.05.2023 Петромил Младенов Петров Главен специалист встъпителна   част І  Преглед  
155 04.05.2023 Мая Петрова Христова Главен експерт ежегодна за 2022   част І  Преглед  
156 04.05.2023 Асен Иванов Танев Главен специалист ежегодна за 2022   част І  Преглед  
157 09.05.2023 Петранка Петрова Симеонова Директор на дирекция „АПОФУС“ ежегодна за 2022   част І     
158 09.05.2023 Иванина Йорданова Михалева Главен експерт ежегодна за 2022   част І     
159 09.05.2023 Петромил Младенов Петров Главен специалист ежегодна за 2022   част І     
160 10.05.2023 Светла Стефанова Овчарова Главен специалист ежегодна за 2022   част І  Преглед  
161 11.05.2023 Елиф Неджатин Якуб-Мустафа Младши експерт ежегодна за 2022   част І     
162 11.05.2023 Мария Станиславова Русева Главен експерт ежегодна за 2022   част І     
163 11.05.2023 Милка Владимирова Павлова Главен експерт „Връзки с обществеността“ ежегодна за 2022   част І     
164 12.05.2023 Гергана Валентинова Раденкова Младши експерт ежегодна за 2022   част І     
165 12.05.2023 Николай Александров Цветанов ССИ ежегодна за 2022   част І     
166 13.05.2023 Цветанка Василева Бобачева Счетоводител ежегодна за 2022   част І  Преглед  
167 15.05.2023 Станислава Огнянова Бойчева Старши експерт ежегодна за 2022   част І     
168 15.05.2023 Даря Иванова Драганова Старши експерт ежегодна за 2022   част І  Преглед  
169 02.06.2023 Ганчо Василев Иванов Младши експерт - юрист назначаване Преглед      
169/1 22.06.2023 Ганчо Василев Иванов Младши експерт - юрист встъпителна   част І  Преглед  
170 13.10.2023 Гергана Валентинова Раденкова Юрисконсулт назначаване Преглед      
170/1 08.11.2023 Гергана Валентинова Раденкова Юрисконсулт встъпителна   част І  Преглед  

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2023 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.