Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE1S74
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE12G4

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 17.05.2022
Последна актуализация: 17.05.2023

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2022 година

Вх. № Дата Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид Декларации по чл. 35 (1)
по т.1 от ЗПКОНПИ по т.2 от ЗПКОНПИ част І Имущество по т.1 от ЗПКОНПИ част ІІ Интереси по т.4 от ЗПКОНПИ
125 28.04.2022 Мая Петрова Христова Главен експерт ежегодна за 2021   част І Преглед  
126 28.04.2022 Петранка Петрова Петрова Директор на дирекция АПОФУС ежегодна за 2021   част І  Преглед  
127 28.04.2022 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт  ежегодна за 2021   част І  Преглед  
128 28.04.2022 Даря Иванова Драганова Старши експерт  ежегодна за 2021   част І  Преглед  
129 28.04.2022 Светла Стефанова Овчарова Главен специалист ежегодна за 2021   част І  Преглед  
130 28.04.2022 Иванина Йорданова Михалева Главен експерт ежегодна за 2021   част І  Преглед  
131 28.04.2022 Станислава Огнянова Бойчева Старши експерт ежегодна за 2021   част І  Преглед  
132 28.04.2022 Красимира Димитрова Атанасова Специалист ежегодна за 2021   част І  Преглед  
133 28.04.2022 Цветанка Василева Бобачева Счетоводител ежегодна за 2021   част І  Преглед  
134 29.04.2022 Хрисимира Димитрова Христова Главен експерт ежегодна за 2021   част І  Преглед  
135 29.04.2022 Галина Бориславова Мирчева Младши експерт ежегодна за 2021   част І  Преглед  
136 04.05.2022 Асен Иванов Танев Главен специалист ежегодна за 2021   част І  Преглед  
137 09.05.2022 Диана Веселинова Илиева Директор на дирекция АКРРДС ежегодна за 2021   част І  Преглед  
138 11.05.2022 Мария Станиславова Русева Главен експерт  ежегодна за 2021   част І  Преглед  
139 11.05.2022 Милка Владимирова Павлова Главен експерт „Връзки с обществеността“ ежегодна за 2021   част І  Преглед  
140   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
141 12.05.2022 Николай Александров Цветанов ССИ ежегодна за 2021   част І  Преглед  
142   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
143   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
144   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
145 18.07.2022 Елиф Неджатин Якуб Младши експерт назначаване  Преглед      
145/1 18.07.2022 Елиф Неджатин Якуб Младши експерт встъпителна   част І  Преглед  
146 29.07.2022 Петранка Петрова Петрова Директор на дирекция АПОФУС        

Да

147 07.11.2022 Гергана Валентинова Раденкова Младши експерт назначаване  Преглед      
147/1 18.07.2022 Гергана Валентинова Раденкова Младши експерт встъпителна   част І  Декларация 147-1  
148 29.11.2022 Милка Владимирова Павлова Главен експерт „Връзки с обществеността“ промяна на обстоятелства       Да

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2022 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.