Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QHUP5
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QHU53

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2021 година

Вх. Дата Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид Декларации по чл. 35 (1)
по т.1 от ЗПКОНПИ по т.2 от ЗПКОНПИ част І Имущество по т.1 от ЗПКОНПИ част ІІ Интереси по т.4 от ЗПКОНПИ
101 13.01.2021 Петранка Петрова Петрова  Директор на дирекция АПОФУС ежегодна за 2020   част І Преглед Да
102   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
102/1   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
103 06.03.2021 Асен Иванов Танев  Главен специалист ежегодна за 2020   част І Преглед  
104 06.03.2021 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт ежегодна за 2020   част І Преглед Да
105 06.03.2021 Цветанка Василева Бобачева Счетоводител ежегодна за 2020   част І Преглед  
106   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
107 16.03.2021 Станислава Огнянова Бойчева Старши експерт ежегодна за 2020   част І Преглед  
108 26.03.2021 Галина Бориславова Мирчева Младши експерт назначаване Преглед      
108/1 01.04.2021 Галина Бориславова Мирчева Младши експерт встъпителна   част І Преглед  
109   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
110 31.03.2021 Даря Иванова Драганова Старши експерт назначаване Преглед      
110/1 01.04.2021 Даря Иванова Драганова Старши експерт встъпителна    част І Преглед  
111 21.04.2021 Хрисимира Димитрова Христова Главен експерт  ежегодна за 2020   част І Преглед  
112 21.04.2021 Красимира Димитрова Атанасова Специалист ежегодна за 2020   част І Преглед  
113 22.04.2021 Светла Стефанова Овчарова Главен специалист ежегодна за 2020   част І Преглед  
114 22.04.2021 Милка Владимирова Павлова Главен експерт PR ежегодна за 2020   част І Преглед  
115   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
116 27.04.2021 Иванина Йорданова Михалева Главен експерт ежегодна за 2020   част І Преглед  
117 28.04.2021 Диана Веселинова Илиева Директор на дирекция АКРРДС ежегодна за 2020   част І Преглед  
118 05.05.2021 Мария Станиславова Русева Старши експерт  ежегодна за 2020   част І Преглед  
119 05.05.2021 Мая Петрова Христова Главен експерт ежегодна за 2020   част І Преглед  
120 14.05.2021 Николай Александров Цветанов ССИ ежегодна за 2020   част І Преглед  
121   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
122   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
123   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
124   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
124/1   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ             

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2021 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.