Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GJ1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA2

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 14.03.2024

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2020 година

Вх. Дата Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид Декларации по чл. 35 (1)
по т.1 от ЗПКОНПИ по т.2 от ЗПКОНПИ част І Имущество по т.1 от ЗПКОНПИ част ІІ Интереси по т.4 от ЗПКОНПИ
72 10.01.2020 Цветанка Василева Бобачева Счетоводител ежегодна за 2019   част І Преглед  
73   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
74   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
75   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
76   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
77   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
78   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
79 27.04.2020 Милка Владимирова Павлова Главен експерт „Връзки с обществеността“ ежегодна за 2019   част І Преглед  
80 28.04.2020 Хрисимира Димитрова Христова Главен експерт ежегодна за 2019   част І Преглед  
81 28.04.2020 Иванина Йорданова Михалева  Главен експерт  ежегодна за 2019   част І Преглед  
82 29.04.2020 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт ежегодна за 2019   част І Преглед  
83   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
84 29.04.2020 Асен Иванов Танев Главен специалист ежегодна за 2019   част І Преглед  
85 29.04.2020 Диана Веселинова Илиева Главен експерт  ежегодна за 2019   част І Преглед  
86 29.04.2020 Мария Станиславова Русева Старши експерт  ежегодна за 2019   част І Преглед  
87 29.04.2020 Мая Петрова Христова Главен експерт ежегодна за 2019   част І Преглед  
88 29.04.2020 Светла Стефанова Овчарова   Главен специалист ежегодна за 2019   част І Преглед  
89   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
90 08.05.2020 Красимира Димитрова Атанасова Главен специалист ежегодна за 2019   част І Преглед  
91 12.05.2020 Петранка Петрова Петрова Директор на дирекция АПОФУС ежегодна за 2019   част І Преглед  
92   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
93 12.05.2020 Николай Александров Цветанов Служител по сигурността на информацията  ежегодна за 2019   част І Преглед  
94   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
95   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
96   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
96/1   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
97   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
98   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
99   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
99/1   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ            
100 17.11.2020 Станислава Огнянова Бойчева   Старши експерт назначаване Преглед      
100/1 01.12.2020 Станислава Огнянова Бойчева   Старши експерт встъпителна   част І Преглед  

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2020 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.