Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 21.11.2022

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2019 година

Вх. Дата Име, Презиме, Фамилия Длъжност Вид Декларации по чл. 35 (1)
по т.1 от ЗПКОНПИ по т.3 от ЗПКОНПИ по т.2 от ЗПКОНПИ част І Имущество по т.1 от ЗПКОНПИ част ІІ Интереси по т.4 от ЗПКОНПИ
31   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
32   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
33   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
34   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
35   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
36   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
37   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
38   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
39   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
40 08.05.2019 Милка Владимирова Павлова Главен експерт PR ежегодна за 2018     част І Преглед  
41 13.05.2019 Мая Петрова Христова Главен експерт ежегодна за 2018     част І Преглед  
42   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
43 13.05.2019 Диана Веселинова Илиева            Главен експерт ежегодна за 2018     част І Преглед  
44 13.05.2019 Иванина Йорданова Михалева  Старши експерт ежегодна за 2018     част І Преглед  
45 13.05.2019 Цветанка Василева Бобачева Счетоводител ежегодна за 2018     част І Преглед  
46 13.05.2019 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт ежегодна за 2018     част І Преглед  
47   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
48   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
49   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
50 13.05.2019 Петранка Петрова Петрова,    Директор дирекция АПОФУС ежегодна за 2018     част І Преглед  
51 14.05.2019 Хрисимира Димитрова Христова Главен експерт ежегодна за 2018     част І Преглед  
52   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
53   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
54 15.05.2019 Светла Стефанова Овчарова   Главен специалист ежегодна за 2018     част І Преглед  
55 15.05.2019 Красимира Димитрова Атанасова Специалист ежегодна за 2018     част І Преглед  
56   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
57 02.05.2019 Мария Станиславова Русева Старши експерт  встъпителна Преглед        
57/1 20.05.2019 Мария Станиславова Русева Старши експерт  встъпителна     част І Преглед  
58   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
59   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
60   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
61   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
62 13.09.2019 Николай Александров Цветанов Служител по сигурността на информацията  встъпителна Преглед        
63 16.09.2019 Николай Александров Цветанов Служител по сигурността на информацията  встъпителна     част І Преглед  
64   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
65   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
66   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
67   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
67/1   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
68   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
69   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
70   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
71   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2019 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.