Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA3

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 21.11.2022

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2018 година

 

Вх.

Дата

Име, Презиме,

Фамилия

Длъжност Вид Декларации по чл. 35 (1)
по т.1 от ЗПКОНПИ по т.3 от ЗПКОНПИ по т.2 от ЗПКОНПИ част І Имущество по т.1 от ЗПКОНПИ част ІІ Интереси по т.4 от ЗПКОНПИ
1 30.04.2018 Иванина Йорданова Михалева  Старши експерт Ежегодна Преглед        
2 30.04.2018 Цветанка Василева Бобачева Счетоводител Ежегодна Преглед        
3 30.04.2018 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт Ежегодна Преглед        
4 30.04.2018 Петранка Петрова    Петрова  Директор на дирекция АПОФУС Ежегодна Преглед        
5   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
6 11.05.2018 Диана Веселинова Илиева            Главен експерт Ежегодна Преглед   част І Преглед  
7   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
8   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
9 15.05.2018 Мая Петрова Христова Главен експерт Ежегодна Преглед   част І Преглед Да
10   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
11 15.05.2018 Хрисимира Димитрова Христова Главен експерт Ежегодна Преглед   част І Преглед Да
12   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
13   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
14   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
15 15.05.2018 Милка Владимирова Павлова Главен експерт връзки с обществеността Ежегодна Преглед   част І Преглед  
16   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
17   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
18 15.05.2018 Иванина Йорданова Михалева Старши експерт Ежегодна     част І Преглед  
19 15.05.2018 Цветанка  Василева Бобачева Счетоводител Ежегодна     част І Преглед  
20 15.05.2018 Йорданка Ангелова Кръстева Главен юрисконсулт Ежегодна     част І Преглед  
21 15.05.2018 Петранка Петранка Петрова Директор на дирекция АПОФУС Ежегодна     част І Преглед  
22   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
23   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
24 06.06.2018 Светла Стефанова Овчарова   Главен специалист Ежегодна Преглед   част І Преглед  
25 06.06.2018 Красимира Димитрова Атанасова Специалист Ежегодна Преглед   част І Преглед  
26   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
27 27.06.2018 Асен  Иванов Танев Старши специалист Встъпителна Преглед        
27/1 04.07.2018 Асен  Иванов Танев Старши специалист       част І Преглед  
28   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              
29   Заличени данни по чл. 4, ал. 2 от НОРИПДУКИ              

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок през 2018 година

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.