Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Структура Главен секретар Дирекция "АПОФУС" Дирекция "АКРРДС" Декларации по ЗПК и ЗПКОНПИ Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети Проекти Документи Годишни отчети Публични регистри Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.01.2022

Мисия на Областна администрация Шумен:

Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Шумен:

Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.